Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016     V E N D I M PËR  MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT TË POLITIKËS SË INVESTIMEVE   TË QEVERISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 100 t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 30 Korrik 2016

Postuar më: 29 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 Korrik 2016 V E N D I M PËR  DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË ME TARIFËN 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 27 Korrik 2016

Postuar më: 27 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 27 Korrik 2016     V E N D I M PËR   INDEKSIMIN E PENSIONEVE   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61 e 88, të ligjit nr.7703, datë ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 Korrik 2016

Postuar më: 22 Korrik 2016

V E N D I M PËR CAKTIMIN E DITËS SË HËNË, DATË 25 KORRIK, DITË PUSHIMI Në mbështetje të neneve 95, pika 2, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave   V E N D O S I: 1.Caktimin e ditës së hën...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 20 Korrik 2016

Postuar më: 20 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 20 Korrik 2016   V E N D I M PËR   FINANCIMIN NGA FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT TË FAZËS PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË BANKËS BOTËRORE “PËR ZHVILLIMIN E INTEGRUA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 13 Korrik 2016

Postuar më: 13 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 13 Korrik 2016   V E N D I M PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.325, DATË 19.3.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 06 Korrik 2016

Postuar më: 6 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 06 Korrik 2016 V E N D I M PËR   MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË QENDRËS KOMBËTARE TË TRANSFUZIONIT TË GJAKUT DHE NIVELET E SHËRBIMIT TË TRANSFUZIONIT N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 qershor 2016

Postuar më: 29 Qershor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 qershor 2016 V E N D I M  PËR KLASIFIKIMIN, ETIKETIMIN DHE AMBALAZHIMIN E KIMIKATEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 8, të lig...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 qershor 2016

Postuar më: 22 Qershor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 qershor 2016 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR.92/2014, “PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Qershor 2016

Postuar më: 15 Qershor 2016

V E N D I M PËR  MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR BASHKËPUNIM FINANCIAR 2010, PËR PROJEKTIN “LINJA E TRAN...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Qershor 2016

Postuar më: 8 Qershor 2016

V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË PROGRAMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË BULLGARISË, PËR BASHKËPUNIMIN  NË FUSHAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS,  PËR PER...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 1 Qershor 2016

Postuar më: 1 Qershor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 1 Qershor 2016 V E N D I M PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.55, DATË 27.1.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PARAQITJES, FORMËS DHE SPECI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 maj 2016

Postuar më: 25 Maj 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 maj 2016         V E N D I M       PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.301, DATË 8.4.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 maj 2016

Postuar më: 18 Maj 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 maj 2016 V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT POLITIK PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË, 2016-2020, DHE PLANIT TË VEPRIMIT TË ZBATIMIT TË TIJ   Në mbështetj...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 maj 2016

Postuar më: 11 Maj 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11/05/2016 V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E FONDIT PËR SHËRBIMIN UNIVERSAL POSTAR DHE MËNYRAT E PËRCAKTIMIT TË KONTRIBUTIT, NË R...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët