Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27 Qershor 2018

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   * Ky projektligj reflekton opinionet e diskutimet e vazhdueshme me komunitetin e artistëve, arkitektëve, opinionet e qytetarëve të lirë gjatë konsultim...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27 Qershor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME VENDIN PRITËS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018

Postuar më: 20 Qershor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR Në mbë...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018

Postuar më: 31 Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018:   1. NDRYSHIME 9902 – MBROJTJA E KONSUMATORIT    2. KODI AJROR   *SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23 Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR DENONCIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPU...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17 Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: P R O J E K T L IGJ PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9 Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR   DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9669, DATË 18.12.2006, “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2 Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018:  P R O J E K T L I GJ PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E VJENËS “PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË ELEMENTEVE FIGURATIV...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018

Postuar më: 4 Prill 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.34/2017, “PËR LIRIMIN E FREKUENCAVE TË DIXHITAL-DIVIDE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018

Postuar më: 28 Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018:  P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10247, DATË 4.3.2010 “PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE”  Në mbështetj...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018

Postuar më: 21 Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË ITALISË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018

Postuar më: 7 Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018: P R O J E K T L I GJ PËR FONDIN SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83 pika 1, të Kushtetutës, me propoz...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018

Postuar më: 14 Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9867, DATË 31.1.2008, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018

Postuar më: 14 Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9867, DATË 31.1.2008, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE P...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018

Postuar më: 7 Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9875, DATË 14.2.2008, “PËR METROLOGJINË”, TË NDRY...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët