Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018

Postuar më: 21 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”” Në...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018

Postuar më: 14 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018: P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE NR.1 TË MARRËVESHJES SË HUAS TË DATËS 31.12.2012, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRIS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018

Postuar më: 7 Nëntor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9573, DATË 3.7.2006, “PËR AUTORIPARIMIN, SHITBLERJEN, DEPOZITIMIN E MJETEVE RRUGORE ME MOT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018

Postuar më: 31 Tetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018:   P R O J E K T L I GJ  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR   N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2018

Postuar më: 26 Tetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, ISH-REPUBLIKËS JUGOSLL...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Tetor 2018

Postuar më: 17 Tetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Tetor 2018:    P R O J E K T L I GJ PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.7764, DATË 2.11.1993, “PËR INVESTIMET E HUAJA”, TË NDRYSHUAR    Në mbështetje t...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Tetor 2018

Postuar më: 9 Tetor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Tetor 2018:     P R O J E K T L I GJ PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË LIGJIN NR.155/2015, “PËR LOJËRAT E FATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2018

Postuar më: 29 Shtator 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2018: P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, QË NDRYSHON MEMORANDUMIN E MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018

Postuar më: 11 Shtator 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN 2005 TË KONVENTËS PËR NDALIMIN E AKTEVE TË PA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018

Postuar më: 4 Shtator 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUAS DHE PROGRAMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018:

Postuar më: 29 Gusht 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË LISBONËS PËR EMËRTIM...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018

Postuar më: 26 Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM NOTASH QË PËRDITËSON MARRËVESHJEN, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018

Postuar më: 18 Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË ZBATIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NG...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018

Postuar më: 11 Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMB...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018

Postuar më: 4 Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018:   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2017”   Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1,...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët